BEROEPSCODE

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, kunt u vinden op de site van de  Nederlandse Vereniging van Psychotherapie, de NVP: beroepscode

Rechten en plichten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie en inzage in uw dossier.
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen.

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod met mij te bespreken. Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in uw regio.

Met klachten over mij of mijn behandeling kunt u terecht bij mij of bij een klachtenfunctionaris van de LVVP.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
De huidige klachtenregeling vindt u op op de site van de LVVP.

De LVVP cliëntenfolder 2019 bevat informatie over uw rechten als cliënt.

Met geschillen over mij of mijn behandeling kunt u terecht bij ‘De Geschillencommissie Zorg in Den Haag’.
De geschillenregeling van de LVVP vindt u op Geschillen Commissie Zorg.

Privacy

Wilt u voor vergoeding in aanmerking komen dan is de psychotherapeut verplicht de diagnoses en de tijd die aan uw behandeling wordt besteed te registreren. De zorgverzekeraar betaalt niet meer uit per gesprek, maar vergoedt een hele behandeling, vastgelegd in een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie); een schematisch overzicht van de klachten en de behandeltijd.

 Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie/diagnose mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg, zoals bijvoorbeeld ‘psychotherapie i.v.m. stemmingsstoornis’. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en de privacy van u als cliënt te waarborgen. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een gedragscode die gegevens beschermt, ingesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en door wet- en regelgeving. Dit principe geldt voor alle medische behandelingen die u ondergaat en die worden vergoed vanuit de zorgverzekering

Wellicht heeft U bezwaar heeft tegen diagnosevermelding op de factuur naar uw ziektekostenverzekeraar.  In dag geval kunt u een privacyverklaring  invullen, waarna de factuur en verklaring, zonder diagnose naar de verzekeraar wordt verstuurd.

Afgesloten DBC’s moeten worden bekend gemaakt aan het DBC-Informatie Systeem (DIS). Dit systeem is ontworpen voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen. Hierin worden geen persoonsgegevens verwerkt. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld aangeleverd. Hiervoor maak ik gebruik van het automatiseringsbedrijf VCD.

Persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, woonplaats, e.d.) mogen op basis van de WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode; landcode; geboortejaar en geslacht. Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gecodeerd worden aangeleverd. Er gaat nooit informatie van het DIS naar een zorgverzekeraar.

Met mijn praktijkvoering voldoe ik aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het Privacystatement informeert u over de concrete maatregelingen.

 

Share This